Søgefelt

Primære faneblade

  Orlov i forbindelse med fødsel eller adoption (barsel)

  Når medarbejdere skal holde orlov i forbindelse med fødsel/adoption (barsel), er det typisk nedenstående spørgsmål som trænger sig på:

  Reglerne er meget detaljerede, derfor er det kun de spørgsmål som personaleforeningerne og Forsikringsforbundet typisk får stillet, når medarbejderne skal til at holde orlov i forbindelse med fødsel/adoption, der bliver beskrevet nedenfor.

  Denne vejledning bør således ikke erstatte konkret rådgivning. Af samme årsag anbefales du altid at rette henvendelse til din personaleforening eller Forsikringsforbundet, hvis du har særlige spørgsmål i forbindelse med planlægningen eller afholdelsen af din orlov.

  Se også Barselsklippekortet nederst på siden, som giver et godt overblik over dine muligheder for barsel.

  Hvor meget orlov har moderen og faderen ret til?                                     

   

  Før fødslen

  Efter fødslen

  Moderen

  4 uger (1)

  14 uger (2)

  32 uger (4)

  Faderen

  Ingen

  2-4 uger (3)

  32 uger (4)

  Før orloven egentlig begynder har moderen i arbejdstiden ret til at gå til forebyggende undersøgelser. Det er dog vigtigt at huske, at undersøgelserne skal lægges uden for arbejdstiden, hvis dette er muligt.

  1. Kaldes graviditetsorlov og begynder 4 uger før forventet fødselstidspunkt. Moderen har ret, men ikke pligt til at holde orloven.

   Det er ikke muligt at overføre/gemme orloven til et senere tidspunkt. 

   Den resterende del af orloven bliver ikke påvirket af, om kvinden føder før eller efter det forventede fødselstidspunkt.

   Selve fødselsdagen indgår i beregningen af 4 ugers perioden og den første orlovsdag findes således ved at tælle 28 dage baglæns fra det forventede fødselstidspunkt.
    

  2. Kaldes barselsorlov og begynder umiddelbart efter fødslen. Moderen har pligt til at holde 2 ugers barselsorlov straks efter fødslen, og har efterfølgende ret til 12 ugers orlov.

   Det er ikke muligt at overføre eller gemme orloven til et senere tidspunkt.

   I særlige tilfælde kan faderen overtage moderens ret til orlov – hvis moderen dør eller moderen på grund af sygdom er ude af stand til at passe barnet.
    

  3. Kaldes fædreorlov og begynder umiddelbart efter fødslen eller når barnet kommer hjem. Orloven skal holdes i sammenhæng og skal holdes inden udløbet af 14-ugers perioden.

   I medfør af lovgivningen har faderen ret til 2 ugers fædreorlov. Men efter overenskomsten har faderen ret til 4 ugers fædreorlov. Hvis faderen vælger at holde mere end 2 ugers fædreorlov, betyder det at faderen på forhånd bruger af forældreorlovsperioden – se straks nedenfor. 

   Faderen kan efter dagpengeloven påbegynde forældreorloven (4) efter endt fædreorlov (3). Det er vigtigt, at være opmærksom på, at faderen efter endt fædreorlov (3) nu i medfør af overenskomsten også har denne mulighed - dette forudsætter dog, at medarbejderen kan indgå aftale herom med selskabet.     
    

  4. Kaldes forældreorlov. Efter endt barselsorlov (2) og fædreorlov (3) har begge forældre ret til 32 ugers forældreorlov.

   Forældreorloven kan frit fordeles mellem dem og de kan således vælge at holde forældreorloven sammen, på skift eller i forlængelse af hinanden.

   Forældrene har under forældreorloven en række muligheder:

  • Alle forældre har ret til at forlænge orloven med 8 uger. For beskæftigede gælder at de har ret til at forlænge med 14 uger. Med andre ord kan perioden udvides i op til 46 uger.
  • Der er mulighed for at udskyde orloven. For at benytte muligheden skal orloven være afholdt inden barnet fylder 9 år. Den der holder orloven skal være i beskæftigelse.

   Ved retsbaseret udskydelse har en af forældrene mulighed for at udskyde mindst 8 uger og højst 13 uger til senere brug. Hvis denne mulighed anvende skal orloven holdes i en sammenhængende periode. Retten til at holde orloven bevares over for en eventuel senere arbejdsgiver.

   Ved aftalebaseret udskydelse har forældrene efter aftale med arbejdsgiveren mulighed for at udskyde op til 32 ugers orlov. I modsætning til retsbaseret udskydelse, er det er muligt at holde orloven drypvis.

   Hvis denne mulighed anvendes skal der indgås en ny aftale i tilfælde af jobskifte.

  Særligt om genoptagelse af arbejdet
  Det er muligt for moderen og faderen at genoptage arbejdet både under graviditetsorlov (1), barselsorlov (2), fædreorlov (3) og forældreorlov (4). Dog er det ikke muligt for moderen at genoptage arbejdet i de første 2 uger af barselsorloven (3).

  Der er to måder at genoptage arbejdet på – med eller uden forlængelse af orlovsperioden. I begge tilfælde skal der indgås en aftale med arbejdsgiveren. Det anbefales, at aftalen indgås skriftligt. Bemærk, at aftalen alene er gældende over for det selskabet aftalen indgås med og, at der derfor skal indgås en ny aftale i tilfælde af jobskifte.

  Såfremt arbejdet genoptages med forlængelse betyder det, at orloven forlænges med den tid som arbejdet er genoptaget med. Arbejdet skal dog genoptages med en arbejdstid der er kortere end den der er aftalt mellem medarbejderen og selskabet.

  Såfremt arbejdet genoptages uden forlængelse betyder det, at arbejdet genoptages delvist i orlovsperioden uden en tilsvarende forlængelse af orloven.  

  Særligt om adoptanter
  For adoptivforældre gælder generelt set, at de har samme rettigheder som biologiske forældre.

  Generelt set er det en betingelse for afholdelsen af orlov, at adoptionsmyndighederne bestemmer, at afholdelsen af orloven i hjemmet er nødvendig for barnets tarv.

  I de tilfælde, hvor barnet skal modtages i udlandet gælder der en særlig regel, idet adoptanterne har ret til at holde 8 ugers orlov før barnets modtagelse i udlandet.

  Formålet med orloven er, at gøre det lettere for forældre at adoptere i de tilfælde, hvor barnet skal modtages i udlandet. I princippet kan orloven sammenlignes med graviditetsorloven (1) jf. ovenfor. Efter barnets modtagelse gælder de samme regler som gælder for biologiske forældre jf. (2) – (4).

  Hvor meget kan moderen og faderen få i løn og dagpenge?                      

   

  Før fødslen

  Efter fødslen

  Moderen

  4 uger (1)

  14 uger (2)

  10 – 32 eller 46 uger (4)

  Faderen 

  Ingen

  2-4 uger (3)

  10 – 32 eller 46 uger (4)

  .

  60 ugers pensionsbidrag (5)                   

  For så vidt angår muligheden for at modtage dagpenge i orlovsperioden, anbefales det altid at vores medlemmer kontakter Udbetaling Danmark og selskabet i god tid inden afholdelsen af orlov.

  Reglerne om fuld løn under orloven gælder for medarbejdere der er omfattet af overenskomsten indgået mellem Forsikringsforbundet og FA.

  Fuld løn er betinget af, at arbejdsgiveren er berettiget til dagpenge svarende til mindst 32/46 af det maksimale dagpengebeløb. I og med at fuld løn er betinget af at arbejdsgiveren kan få dagpengerefusion indtræder arbejdsgiveren således i medarbejderens dagpengeret i de perioder, hvor selskabet skal betale fuld løn. Efter perioden, hvor selskabet skal betale fuld løn ”genindtræder” medarbejderen i retten til dagpenge. 

  Dette får betydning for de perioder, hvor arbejdsgiveren ikke skal betale fuld løn, og medarbejderen er henvist til dagpenge. Dette gælder derfor særligt ved forældreorlov (4). 

  1. Graviditetsorlov: Moderen har ret til fuld løn (og dagpenge)
  2. Barselsorlov: Moderen har ret til fuld løn (og dagpenge)
  3. Fædreorlov: Faderen har ret til fuld løn i op til 4 uger (og dagpenge i 2 uger). Hvis faderen bruger fra 2 uger og op til 4 uger bruges forlods af forældreorloven jf. nedenfor. 
  4. Forældreorlov: Både moderen og faderen har ret til at holde 11 uger med fuld løn. Af overenskomsten mellem Forsikringsforbundet og FA fremgår det, at de 11 uger placeres efter aftale mellem selskabet og medarbejderen. Hvis der ikke opnås enighed om placeringen af orloven, kan medarbejderen vælge at placere orloven i uge 15-60 efter fødslen, som uafbrudt fravær i op til 11 uger.

   I medfør af dagpengelovgivningen har begge forældre tilsammen ret til 32 ugers orlov med dagpenge. Selskabet er forpligtet til at betale fuld løn i 11 uger og de indtræder således i forældrenes dagpengeret. Dette betyder, at den efterfølgende dagpengeperioden nedsættes med det antal uger som forældrene har holdt med fuld løn. Tilsvarende gælder, hvis faderen holder mere end 2 ugers fædreorlov (3).

   Hvis forældrene vælger at udvide forældreorloven med 8 eller 14 uger betyder det, at dagpengene bliver nedsat forholdsmæssigt. Hvis eksempelvis forældrene vælger at forlænge forældreorloven med 14 uger betyder det, at dagpengene bliver 32/46 af dagpengebeløbet.        

  5. Medarbejderen har ret til fuldt pensionsbidrag i op til 60 uger efter fødslen, hvis medarbejderen vælger at holde orlov uden løn.

   Grænsen på 60 uger efter fødslen skal tages bogstaveligt. Såfremt medarbejderen vælger at udskyde orloven til afholdelse på et senere tidspunkt bortfalder retten til pension.

  Særligt om adoptanter
  For de adoptanter der skal modtage deres barn i udlandet gælder, at de før barnets modtagelse, har ret til op til 8 uger med fuld løn og pension.

  Derefter har de samme rettigheder som ovenfor beskrevet.  

  Med hvilket varsel skal orloven varsles over for selskabet?
  Det er meget vigtigt, at medarbejderen overholder varslingsreglerne. I modsat fald kan medarbejderen risikere, at selskabet med rette kan afvise medarbejderens anmodning om, at holde orlov.

  Nedenfor er der en gennemgang af de forskellige varslingsregler.

  Hvem

  Besked om  Hvornår

  Graviditetsorlov (1)

  At hun er gravid og hvornår hun påregner at begynde orloven før fødslen

  Senest 3 måneder før fødslen

  Barselsorlov (2)

  Om hvordan hun vil holde orloven og, hvornår hun vil genoptage arbejdet

  Senest 8 uger efter fødslen

  Fædreorlov (3)

  Om tidspunktet for, hvornår han vil afholde fædreorloven

  4 uger før forventet fødselstidspunkt

  Forældreorlov (4)

  Om lønmodtageren ønsker at holde 32 ugers forældreorlov eller om forældreorloven ønskes udvidet med op til 46 uger

  Inden 8 uger efter fødslen

  Forældreorlov (4)

  Om lønmodtageren ønsker at holde 32 ugers forældreorlov og eller om retten til at udskyde noget af orloven på 8 eller højst 13 uger ønskes udnyttet

  Inden 8 uger efter fødslen

  Forældreorlov (4)

  Tidspunktet for udnyttelsen af de 8 til 13 ugers forældreorlov der er udskudt

  Med 16 ugers varsel

  Forældreorlov (4)

  Indgåelse af aftale om at forældreorloven på op til 32 uger skal holdes på et senere tidspunkt

  Inden 8 uger efter fødslen.

  Særligt om adoptanter
  Efter barnets modtagelse følger adoptanter de samme regler som biologiske forældre jf. ovenfor.

  Velkommen til selvbetjeningsportalen Mit.forsikringforbundet

  30. januar 2018

  Du finder selvbetjeningsportalen på adressen mit.forsikringsforbundet.dk. Du kan...