Søgefelt

Primære faneblade

  Lønsystem og lønregulering

  OK-blog

  Lønsystem og lønregulering

  9. marts 2012 - 0:00

   

  SPØRGSMÅL:

  Med afsæt i den netop afsluttede overenskomstforhandling og herunder ønsket om et på den lidt længere bane nyt lønsystem, har jeg følgende forslag:

  Arbejdsgiversidens primære indtægt, altså grundlaget for arbejdsgivers evne til at betale medarbejderne løn, er præmieindtægten, hverken mere eller mindre.

  Præmieindtægten indeksreguleres årligt. I den forbindelse forekommer det besynderligt, at der ikke findes en model, som tager afsæt i en række nøgletal blandt indekstallene (måske et gennemsnit) til regulering af præmien, når medarbejdernes løn skal reguleres.

  Modellen behøver ikke at indebære, at lønnen skal reguleres 100 % med indekstallet for det enkelte år. Det har lønnen antageligt historisk set aldrig været. Lønreguleringen kunne være 85 % eller 90 % eller 95 % af indeksnøgletallene. Uden at have regnet på det vil jeg vove at påstå, at en sådan model ikke ville have medført så stor reallønsnedgang for DFL’s medlemmer, som vi har set over de senere og år, og som desværre også er et vilkår for de kommende 2 års overenskomstperiode.

  Selvfølgelig er modellen lidt svær at beregne effekten af/den økonomiske ramme for lige her og nu, eftersom indekstallene for den kommende overenskomstperiode ikke er kendt på forhånd, men i min optik virker det paradoksalt, at kurven for arbejdsgivers indtægtsgrundlag bevæger sig støt opad, mens kurven for DFL’s medlemmers realløn bevæger sig nedad.

  Det burde være muligt at lade kurverne følges lidt mere ad, også selvom man så måtte leve med, at reguleringssatsen var lidt ”katten i sækken”, indtil tallene var beregnet ved de enkelte års udgang. Endelig skal man ikke undervurdere den positive effekt for forhandlingsmiljøet, der kan ligge i, at reguleringssatsen, trods ukendskab til den præcise værdi, er givet på forhånd. Det må alt andet lige også give arbejdsgiver et bedre grundlag for at udføre langsigtet økonomisk planlægning, når der på den måde altid er sikkerhed for, at indtægter og lønudgifter står i et rimeligt forhold til hinanden.

   

  SVAR:

  Din tankegang med at regulere lønnen efter samme princip som indekseringen af præmierne, kan i udgangspunktet lyde fornuftigt, men det er to forskellige scenarier vi taler om her.

  Som du nævner, er det præmieindtægten der på den lange bane er afgørende for selskabets overskud og manøvremuligheder, men finansindtægter og især lønniveau samt anvendelse af arbejdskraft har også en afgørende indflydelse.

  Indeksregulering af lønninger, forstået som udefra kommende påvirkninger der automatisk får rykket på lønniveauet og regulering, blev afskaffet midt i 80érne på arbejdsmarkedet og i forsikring.

  Forhandlingerne i dag foregår både ud fra omkostningsniveau og priser for de varer og tjenester medlemmer skal betale, samt værdien af arbejdskraften for branchen og selskabet.

  Dette niveau påvirkes selvfølgelig af generelle økonomiske parametre i samfundet, og dennes påvirkning af den enkelte branche og selskab.

  Forhandlerne søger dermed meget mere frit og kompleks hvad arbejdskraften skal koste.

  Selskabernes prispolitik og en fastlåsning af løn i f.t. denne ville ikke give tilfredsstillende løsninger, bla. fordi prisfastsættelsen foregår ud fra helt andre kriterier end dem som gælder på et frit arbejdsmarked.

  Reallønnen vil i den kommende 2-årige periode ikke kunne sikres. Til gengæld har vi siden 2008 haft en stigning i lønnen på i alt 12,77% og inflationen (forbrugerpriserne) har i samme periode har været på 9,8 %. I de kommende 2 år vil lønstigningen udgøre 2% og det er uvist og et skøn, hvor inflationen lander. Antager man at den lander på ca. 1,8% for 2012, vil tallene for 2012 se ud som følgende: lønstigning 2008 til 2012 – 13,77%, inflation 2008-2012 – 11,6% – altså et ”overskud” på 2,17%.

  Du nævner planlægningsaspektet, men her mener vi at arbejdsgiverne gennem årene har vist deres evner til at tilpasse omkostninger ud fra hvor forretningen skal hen de kommende år.

  Du må ikke glemme at arbejdsgiverne sidder med ved forhandlingsbordet. De lønstigninger der er kommet eller ikke kommet, har ikke givet chokbølger gennem forsikringsbranchen.

  Vi kan ikke anbefale en sådan model ensidigt, men selskabernes sundhed og overskud spiller altid ind i forhold til overenskomstløsningerne.

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...