Søgefelt

Primære faneblade

  Gravid blev afskediget i prøveperioden

  Juristens blog

  Gravid blev afskediget i prøveperioden

  26. april 2018 - 15:01

  En virksomheds afskedigelse af en gravid medarbejder blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet, da en medarbejder ifølge Ligebehandlingsloven ikke må afskediges, som følge af at medarbejderen ”har fremsat krav om udnyttelse af retten til fravær, har været fraværende eller i øvrigt på grund af graviditet, barsel eller adoption.” Loven siger, at hvis en medarbejder afskediges under graviditet eller under afholdelse af barselsorlov, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i disse forhold.

  Medarbejderens situation var, at hun tidligere havde arbejdet som konsulent for virksomheden, men nu var blevet fastansat. Inden udløbet af hendes 3 måneders prøveperiode meddelte hun arbejdsgiveren, at hun var gravid og få dage efter blev hun nødsaget til at melde sig syg på grund af graviditeten.

  Herefter opsagde arbejdsgiveren medarbejderen med henvisning til, at hendes varetagelse af stillingen havde været utilfredsstillende under ansættelsen og angav også, at de i den periode, hvor hun havde arbejdet på konsulentbasis, havde påtalt arbejdets kvalitet. Hun blev afskediget med et forkortet opsigelsesvarsel på 14 dage i henhold til reglerne i Funktionærlovens paragraf 2 stk. 5.

  Da medarbejderen var gravid ved afskedigelsen konkluderede Ligebehandlingsnævnet, at reglerne for omvendt bevisbyrde var opfyldt. Det var virksomheden, der skulle bevise at afskedigelsen hverken helt eller delvist var begrundet i medarbejderens graviditet.

  Ligebehandlingsnævnet fandt ikke, at virksomheden havde bevist dette og lagde i sin vurdering vægt på den tidsmæssige sammenhæng mellem at medarbejderen oplyste om graviditeten, den graviditetsbetingede sygemelding og så afskedigelsen.

  Ligebehandlingsnævnet fandt heller ikke bevis for medarbejderens utilfredsstillende arbejde, idet der ikke var givet påtaler eller advarsler.

  Resultatet blev at Ligebehandlingsnævnet fastsatte en godtgørelse på 190.000 kroner, svarende til 6 måneders løn. Og det, selv om medarbejderen blot nåede at være ansat 2½ måned.


  Juristens kommentar

  Godtgørelsens størrelse illustrerer hvor høj erstatningen kan blive, selv om man kun har været ansat i meget kort tid. Som arbejdsgiver kan det være endog meget vanskeligt at bevise, at en afskedigelse ikke er helt eller delvist begrundet i graviditeten.

  Sagen er endnu et eksempel på, at man får langt mere i erstatning, hvis der er sket overtrædelse af Forskels- og Ligebehandlingslovene, end hvis man i øvrigt bliver afskediget på et urimeligt grundlag.

  Som eksempel vil erstatningen til en medarbejder, som bliver urimeligt opsagt efter 20 års ansættelse, så godt som aldrig kunne nå op på de 6 måneders godtgørelse, som den gravide her har fået efter blot 2½ måneds ansættelse.

  Forstå principperne i den nye ferielov

  19. juni 2019

  Med den nye ferielov, som efter en overgangsperiode træder i kraft den 1. september...