Søgefelt

Primære faneblade

  Arbejdstid ændret under barsel

  Juristens blog

  Arbejdstid ændret under barsel

  9. juni 2015 - 9:44

  En projektmedarbejder blev fastansat ved en ungdomsskole med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 30 timer, og arbejde 4 dage om ugen.

  Ifølge stillingsopslaget bestod medarbejderens opgaver bl.a. i rekruttering og oplæring af frivillige medarbejdere. Medarbejderen måtte desuden periodevis påregnes arbejde uden for normal arbejdstid. Der var ikke aftalt fast arbejdstid, men medarbejderen kunne dokumentere, at hun før sin barsel typisk havde arbejdet fra 10 til 17.30.

  Medarbejderen gik nu på barsel og i løbet af barselsperioden blev medarbejderen orienteret om, at hendes arbejdstid ville blive ændret efter barslen, således at hun to dage skulle arbejde fra 14 til 22.

  Ungdomsskolen forklarede, at ”… ændringen af dine arbejdstider sker, fordi vi har erfaret, at det er hensigtsmæssigt og nødvendigt i forhold til driften af netop en af dine kerneopgaver, nemlig arbejdet med de frivillige, og at du som ’frivilligmor’ er til stede [på Ungdomsskolen], når de frivillige er der."

  Medarbejderens faglige organisation gjorde herefter gældende, at der var tale om en væsentlig ændring af ansættelsesvilkårene, og at hun derfor betragtede sig som opsagt. Samtidig fremsatte hun krav om godtgørelse for overtrædelse af ligebehandlingsloven.

  Ligebehandlingsnævnets afgørelse

  Det fremgår af ligebehandlingsloven, at en lønmodtager, der har holdt barsel- og forældreorlov, har ret til at vende tilbage til det samme eller et tilsvarende arbejde med arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige for den pågældende.

  Det var nævnets vurdering, at medarbejderen med rette så sin normale arbejdstid for at være fra kl. 10.00 til 17.30. Nævnet fandt, at en ændring af arbejdstiden til 14 til 22 to ud af fire dage om ugen må anses for at være en væsentlig ændring.

  Arbejdsgiveren havde oplyst, at årsagen til ændringen af arbejdstiden var nødvendigheden af, at klager var til stede samtidig med de frivillige. Det blev imidlertid ikke godtgjort hvorfor det var nødvendigt, at hun var til stede i hele åbningstiden fra 15 til 22 to dage om ugen hver uge.

  Medarbejderen fik derfor medhold i klagen, og blev tilkendt en skønsmæssig godtgørelse, der blev fastsat til 220.000 kr., svarende til ni måneders løn.

  Juristens kommentar

  Afgørelsen viser, at en reel ændring af arbejdstiden fra dag til aften på flere af ugens dage kan være en væsentlig ændring, der kan betragtes som en opsigelse af de hidtidige ansættelsesvilkår. Medarbejderen kan derfor afslå og vælge at betragte sig som opsagt.

  Da ændringen er sket under medarbejderens barsel har arbejdsgiveren – efter ligebehandlingslovens regler – bevisbyrden for, at ændringen ikke kan have nogen sammenhæng med barselsorloven. Det lykkedes ikke for arbejdsgiveren i denne sag, og godtgørelsesniveauet på 9 måneders løn er normalt i denne type sager.

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...