Søgefelt

Primære faneblade

  Arbejdsgiveres ansvar for glatførebekæmpelse

  Juristens blog

  Arbejdsgiveres ansvar for glatførebekæmpelse

  13. oktober 2016 - 10:04

  Vinteren er på vej, og selv med det lune efterår kan vi nu risikere sne og glat føre i de kommende måneder. Så hvordan ligger det egentlig med selskabernes ansvar for glatførebekæmpelse?

  Højesteret har i en dom fra sidste år fastlagt grænserne mellem virksomhedernes grundejeransvar og arbejdsgiveransvar for medarbejdernes tilskadekomst som følge af manglende glatførebekæmpelse.

  En medarbejder faldt på grund af isslag på en virksomheds parkeringsareal, mens han var i gang med at stige ud af sin bil. Virksomheden var gået i gang med at salte, men havde endnu ikke nået at salte hele parkeringspladsen.

  Medarbejderen pådrog sig en skade ved faldet og lagde sag an mod virksomheden med påstand om erstatning. Under sagen gjorde medarbejderen gældende, at en virksomhed som arbejdsgiver havde en særlig forpligtelse i henhold til arbejdsmiljøloven – der rakte udover forpligtelserne som grundejer – til at drage omsorg for, at medarbejderne kunne færdes sikkert på virksomhedens arealer. Sagen endte med tiden i Højesteret.

  Højesteret fandt, at en arbejdsgiver efter almindelige erstatningsregler har en særlig pligt til at sørge for, at de ansatte kan færdes sikkert på områder, som benyttes under udførelsen af arbejdet. Uheldsstedet var dog ikke et arbejdssted eller en adgang til arbejdspladsen i arbejdsmiljølovgivningens forstand, og Højesteret fandt herefter ikke, at arbejdsmiljølovens regler skulle finde anvendelse ved vurderingen af, om virksomheden havde handlet ansvarspådragende. Højesteret konkluderede, at de almindelige regler om grundejeres ansvar for glatførebekæmpelse måtte være gældende. Virksomheden havde dermed ikke handlet ansvarspådragende, og blev frifundet.

  Juristens kommentar
  Højesteretsdommen fastslår, at ansvaret for en skade som følge af manglende glatførebekæmpelse skal vurderes efter det almindelige (og lempeligere) grundejeransvar, når skaden sker på et område, som ikke anvendes til arbejdets udførelse, eller som ikke udgør en umiddelbar adgangsvej til arbejdspladsen.

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...