Søgefelt

Primære faneblade

  Aldersdiskrimination ved afskedigelsesrunde

  Juristens blog

  Aldersdiskrimination ved afskedigelsesrunde

  15. april 2015 - 15:45

  Ligebehandlingsnævnet skulle tage stilling til en påstand om forskelsbehandling på grund af alder ved en kollektiv afskedigelsesrunde.

  Klageren er 66 år og ansat i et ministerium fra 1974 til 2012. Ligebehandlingsnævnet fik forklaret at arbejdsgiveren, på grund af en væsentlig nedgang i bevillingerne, var nødsaget til at nedlægge cirka 90 stillinger. Der blev indgået en frivillig fratrædelsesaftale med 40 medarbejdere, men skulle afskediges yderligere 54.

  For medarbejderne gjaldt at omkring 22 pct. var 55 år eller derover. Der blev afskediget 24 medarbejdere i denne aldersgruppe svarende til ca. 44 pct. af alle de afskedigede. Primært på baggrund af den store forskel i disse procentuelle andele fandt Ligebehandlingsnævnet, at klageren havde påvist omstændigheder, der gav anledning til at formode, at han i forbindelse med sin afskedigelse blev udsat for indirekte forskelsbehandling på grund af alder.

  En arbejdsgiver har som udgangspunkt et frit skøn til at vurdere, hvilke medarbejdere der bedst kan undværes som følge af pålagte besparelser. Der er dog også en pligt til at sikre sig, at der ikke i beslutningsgrundlaget indgår kriterier, som er ulovlige.

  Ministeriets hovedsamarbejdsudvalg havde besluttet, at vurderingen af de enkelte medarbejdere skulle foretages efter fem kriterier: Faglige kompetencer, opgavevaretagelse, omstillingsevne, personlige kompetencer og ansættelsesforløb. På den baggrund var der sket en tværgående vurdering af medarbejderne og vurderet, hvem der bedst kunne undværes.

  De enkelte enhedschefer udarbejdede indstillinger om afskedigelse hvor det skulle fremgå, hvilke kriterier, der var lagt til grund for udvælgelsen af den enkelte medarbejder. Der forelå således en skriftlig vurdering af klager forud for afskedigelsen. Under sagen redegjorde ministeriet for, hvorfor de fandt at klager var blandt dem, der bedst kunne undværes.

  Arbejdsgiver havde dermed dokumenteret, at der forud for afskedigelsen af klager på baggrund af fastsatte kriterier blev foretaget en konkret vurdering af klagers faglige og personlige kvalifikationer samt opgavevaretagelse i forhold til de øvrige medarbejdere.

  Ligebehandlingsnævnet fandt herefter ikke grundlag for at tilsidesætte arbejdsgiverens vurdering af, at klager var en af dem der bedst kunne undværes. Arbejdsgiveren havde dermed løftet bevisbyrden for, at alder ikke helt eller delvist indgik ved beslutningen om at afskedige klager – og blev frifundet. 

  Juristens kommentar
  Afgørelsen viser, at det på den ene side er vigtigt for arbejdstagersiden at have øje for, om der i forbindelse med en afskedigelsesrunde er en aldersmæssig skævhed set i forhold til det samlede antal medarbejdere. Hvis dette er tilfældet er der skabt en formodning for, at alder er indgået i beslutningen om opsigelse, og dette vil som hovedregel være ulovligt.

  Omvendt viser afgørelsen, at formodningen om aldersdiskrimination kan tilbagevises, hvis arbejdsgiveren på et tilstrækkeligt fyldestgørende og sagligt grundlag kan påvise, at der er sket en konkret individuel vurdering af den enkelte – baseret på saglige kriterier.

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...