Søgefelt

Primære faneblade

  Udvalgsarbejde i Personaleforeningen

  Personaleforeningen deltager aktivt i en række udvalg både i Codan, Forsikringsforbundet og i egne interne udvalg. På det årlige bestyrelsesseminar gennemgås udvalgene og der vælges udvalgsmedlemmer til udvalgene indenfor Codan

  Personaleforeningens interne udvalg

  Bølgebryderens redaktionsudvalg

  Bølgebryderen er Personaleforeningens medlemsblad til medlemmerne i Codan. Bladet udkommer ca. 3 gange årligt.

  CSL, FRA, GMJ

  Karriere & kompetence

  Udvalget er et underudvalg til Forsikringsforbundets udvalg

  PHW, TIV

  Hvervning & fastholdelse

  Udvalget er et underudvalg til Forsikringsforbundets udvalg

  SSS, LOA, FRA

  Trivsel & medbestemmelse

  Udvalget er et underudvalg til Forsikringsforbundets udvalg

  CSL, BMF, SCR

  Personaleforeningen i Codan udvalg

  SU (Samarbejdsudvalg)

   

  CSL, FRA, EJA

   

  Medarbejderrepræsentant i Codans bestyrelse

  I Codans bestyrelse er der 3 pladser til medarbejderrepræsentanter, Personaleforeningen har den ene plads og repræsentanter for Faket i Tryghansa har de to andre. Medarbejderrepræsentanterne arbejder for, at arbejdsforholdene for alle ansatte i Codan er så gode som muligt. Det er formålstjenligt, hvis medarbejderrepræ­sentanterne har et nogenlunde indblik i koncernen for at kunne deltage aktivt i bestyrelsesmøderne, når forholdene og mulighederne i Codan diskuteres.

  CSL, 

  Suppl.: FRA

  Flexudvalg/Timebanken

  Flexudvalget har til formål at sikre, at Timebanken og flexaftalens regler om optjent flextid overholdes med hensyn til afspadsering og udbetaling samt at flexaftalen følger de til enhver tid indgåede overenskomster. Udvalget er et underudvalg under SU og modtager statistik om optjente, afholdte og udbetalte timer i timebanken.

  TIV, EJA

  Kantineudvalg

  Udvalget følger kantinens drift og prissætninger. Udvalget er et underudvalg til SU.

  CSL

  Teknologiudvalg

  Underudvalg til SU

  OTU

   

  Konfliktudvalg

  Udvalget er en del af Forsikringsforbundets konfliktberedskab. Udvalgets opgave er at organisere og gennemføre demonstrationer i tilfælde af konflikt (strejke og/eller lockout) Der afholdes ikke møder i udvalget i freds­perioder. Udvalget mødes mhp. planlægning, hvis der afsendes eller modtages konfliktvarsel.

  OTU, EJA, LOA

  Arbejdsmiljøudvalget (AMU)

  Udvalget er et underudvalg til SU og mødes ca. 4 x året. Udvalget har en rådgivende funktion og skal orientere, informere og instruere. Derudover skal udvalget planlægge, lede og koordinere arbejdsmiljøarbejdet, opstille principper for arbejdsmiljøgruppernes arbejde og sikre at arbejdsmiljøgrupperne selv kan løse arbejdsmiljøproblemer

  OTU

  Europæisk samarbejdsudvalg

  På det årlige møde giver ledelsen specifik information om hvilken vej RSA koncernen bevæger sig og hvornår. Både medarbejder- og ledelsesrepræ­sentanter bør udvise stor diskussions- og informationslyst. Der er pt. 15 land repræsenteret. Codan har 2 repræsen­tanter. Derudover er der nedsat et sekretariat på 6 personer, som skal planlægge det årlige møde.

  CSL, FRA

  TIA udvalg

   

  EJA, TIV

  Personaleforeningen i Forsikringsforbundets udvalg

  Hovedbestyrelsen i Forsikringsforbundet

  Forsikringsforbundets hovedbestyrelse holder normalt møde én gang om måneden, men finder landsformanden eller en tredjedel af hovedbestyrelsens medlemmer det nødvendigt, kan møder holdes oftere.
   
  Hovedbestyrelsen består af landsformanden og næstformanden, der vælges direkte på landsmødet samt af formændene fra personaleforeninger med 300 medlemmer eller derover. Fra personaleforeninger med over 1000 medlemmer vælges yderligere 1 hovedbestyrelsesmedlem pr. påbegyndt 1000 medlemmer ud over de første 1000. Personaleforeninger med under 300 medlemmer vælger i fællesskab 4 hovedbestyrelsesmedlemmer.

  CSL

  Hvervning & fastholdelse

  Udvalget har som hovedopgave at udarbejde hvervepolitikken for Forsikringsforbundet og løbende vurdere de indsatser og aktiviteter der søsættes. Kun formand og næstformand kan deltage i udvalget.

  Ingen fra PF Codan

  Karriere & kompetence

  Udvalget er bredt funderet, og skal arbejde med karriere og kompetence i relation til hele arbejdslivet for både medlemmer og tillidsvalgte. Kun formand og næstformand kan deltage i udvalget.

  Ingen fra PF Codan

  Trivsel og medbestemmelse

  Udvalgets formål er at bidrage til at sikre et sikkert, sundt og udviklende arbejdsliv for vores medlemmer. Kun formand og næstformand kan deltage i udvalget

  Ingen fra PF Codan

  Taksatorfaggruppen

  Faggruppen arbejder på at få indflydelse på løsning af fælles problemer af arbejdsmæssig karakter, søge størst mulig indflydelse på løn- og ansæt­tel­sesvilkår for taksatorerne, samt være netværk for taksatorerne i branchen.  Faggruppens opgaver er generel erfaringsudveksling, forberede og evaluere overenskomstforhandlingerne.

  JMH, YMI, KKF, SSS

  IT-faggruppen

  Faggruppen er omfattet af IT-overens­komsten, der forhandles centralt mellem Forsikringsforbundets og FA. Faggruppen indsamler og bearbejder krav i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. Typisk indgår et par af gruppens medlemmer i forhandlingsudvalget, når der forhandles specifikke IT problemstillinger. Gruppen mødes et par gange årligt for erfarings­udveksling.

  KKF

  Specialistfaggruppen

  Gruppen består af repræsentanter for ekspeditionssekretærer, konsulenter og specialister. Faggruppen er udover Fællesoverenskomsten omfattet af en særoverenskomst, der indgås mellem Forsikringsforbundet og det enkelte selskab. Der er derfor et behov for erfaringsudveksling på tværs af selskaberne. Faggruppen arbejder med erfaringsudveksling om generelle problemer i selskaberne, at deltage i oplæg til forhandlinger mellem Forsikringsforbundet og FA om generelle protokollater for denne gruppe samt medlemshverv­ning indenfor faggruppen.

  OTU

  Ungdomsnetværket i Forsikringsforbundet

  Formål: At være forum for de unge under 35 år. Få indflydelse på løsning af fælles problemer af arbejdsmæssig karakter, samt søge størst mulig indflydelse på løn- og ansættelsesvilkår for de unge.

   

  Ingen fra PF Codan

  Kulturnetværket i Forsikringsforbundet

  Forsikringsforbundets kulturnetværk har til opgave, på lokalt plan, at medvirke til opfyldelse af Forsikringsforbundets formål, jvf. Forsikringsforbundets vedtægter § 2. Derudover er det Kulturnetværkets opgave, på tværs af personaleforeninger og selskaber, at være bindeled mellem Forsikringsforbundets medlemmer i lokalområdet og Forsikringsforbundet.

   

   

  Ingen fra PF Codan

  Kontaktperson:
  Gitte Moesgaard Jensen på telefon 29923351 eller email gmj@forsikringsforbundet.dk

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...