Søgefelt

Primære faneblade

  Kortlægning af vores trivsel

  Som medlem af Forsikringsforbundet er du generelt glad for dit arbejde, god til at samarbejde med kollegerne og oplever, at dine arbejdsopgaver er meningsfulde. Til gengæld er der også en del ude ved skrivebordene, der mistrives med de mange forandringer, er stressede og oplever mobning og krænkende adfærd. Det viser en ny undersøgelse, lavet af COWI, som vores hovedorganisation FTF står bag.

  Er du tilfreds med dit arbejde?

  I så fald har du det ligesom størstedelen af dine kolleger i forsikrings- og pensionsbranchen. En ny undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, der er foretaget af hovedorganisationen FTF, viser nemlig, at 75,4 procent af Forsikringsforbundets medlemmer har en stor eller meget stor grad af jobtilfredshed. Kun 4,3 procent har en lille eller meget lille tilfredshed med deres arbejde.

  Og hvad ligger så til grund for denne tilfredshed?

  En del af årsagen skal uden tvivl findes hos kollegerne. Hele 86,1 procent giver nemlig udtryk for, at der altid eller ofte er et godt samarbejde blandt kollegerne. Hele 80,3 procent oplever, at de i høj grad eller meget høj grad kan få råd og vejledning af deres kolleger. Endelig er der 65,9 procent, der siger, at de og deres kolleger i høj grad eller meget høj grad er opmærksomme på hinandens trivsel.

  Alt for mange oplever mobning

  På trods af denne opmærksomhed på hinandens trivsel, er der overraskende mange af vores medlemmer, der i følge undersøgelsen har oplevet mobning og krænkende adfærd fra netop deres kolleger. Således giver 9,3 procent udtryk for, at de har oplevet at blive mobbet – heraf 3,7 procent jævnligt – mens 12 procent har oplevet krænkende adfærd. Det er kollegerne, der står bag langt de fleste tilfælde af mobning og krænkende adfærd, mens ledere og kunder udgør en mindre del.

  Man kan undre sig over, hvordan det kan være, at så mange oplever mobning og krænkende adfærd, når samme undersøgelse samtidig peger på, at der er en høj grad af social støtte fra kolleger på arbejdspladsen. Som kollega har man et ansvar for at gribe ind, hvis man er vidne til mobning – også selvom det kan være svært og ubehageligt.

  Bliver man selv mobbet, er det ligeledes vigtigt, at man gør opmærksom på problemet og siger fra. I dette tilfælde kan det være en stor hjælp at involvere sin tillidsrepræsentant.

  Forandringerne påvirker trivslen

  Ifølge undersøgelsen er ansatte indenfor forsikring og pension en af de medarbejdergrupper, der oftest er udsat for forandringer. Således har 76 procent oplevet enten sammenlægninger, lukninger, fyringsrunder eller andre større organisationsændringer indenfor de seneste to år. Blandt lønmodtagere generelt er dette tal 54 procent.

  Forandring og organisationsændringer er i sig selv ikke et problem i relation til det psykiske arbejdsmiljø. Det afgørende er, hvordan forandringerne håndteres af særligt ledelsen. Her viser undersøgelsen, at hele 44,5 procent oplever, at forandringerne på deres arbejdsplads håndteres dårligt eller meget dårligt. Det er i forhold til indflydelse og inddragelse i forbindelse med forandringsprocesserne, at vores medlemmer scorer lavt.

  Den dårlige håndtering kan være én af forklaringerne på, hvorfor forandringerne tilsyneladende har haft en negativ betydning for medlemmernes psykiske arbejdsmiljø. Eksempelvis svarer 47,9 procent, at forandringerne har forringet deres tillid til ledelsen og 49 procent oplever, at forandringerne har øget deres arbejdspres.

  Hver femte er ofte stresset

  Det stigende arbejdspres og de mange forandringer kan måske være blandt årsagerne til, at hver femte af vores medlemmer er stressede. Således svarer 20,2 procent, at de har følt sig stresset ofte eller hele tiden indenfor de sidste to uger. Dette er et alarmerende højt tal i forhold til lønmodtagerne generelt, hvor tallet er 16 procent.

  Når det handler om kilden til stress, er der 91,2 procent der angiver arbejdet som en væsentlig kilde til stress. Uanset årsagen til stress, mærker både arbejdspladsen og kollegerne følgerne af en stresset medarbejder, og det taler for, at løsningen på problemet også skal findes her.

  Mange virksomheder i forsikrings- og pensionsselskaberne er gode til at tilbyde psykologhjælp til medarbejdere, der rammes af stress, men man får ikke systematisk forebygget stress ved at fokusere på den enkelte stressramte. De individuelle tilbud skal kombineres med en række organisatoriske og forebyggende tiltag. Det kan eksempelvis være at uddanne ledere til at opdage symptomerne og gribe tidligt ind, at udarbejde stresspolitikker med klare retningslinjer for hvem, der har hvilke opgaver omkring stressforebyggelse. Og ikke mindst skal det sikres, at ledere og medarbejderrepræsentanter arbejder tæt sammen om en forebyggende indsats.

  Ledelsen skal på banen

  Selv om de fleste medarbejdere har en høj jobtilfredshed og oplever en høj grad af mening med deres arbejde, viser ovenstående tal fra FTF-undersøgelsen, at forsikrings- og pensionsbranchen har nogle udfordringer, når det handler om det psykiske arbejdsmiljø.

  Men hvordan tager vi så fat om disse udfordringer?

  Både når vi taler om stress, arbejdspres, forandringer og mobning, er der ingen tvivl om, at ledelsen spiller en vigtig rolle. Det er lederne, der fordeler og prioriterer opgaverne i hverdagen, dem der sætter retningen, når det handler om organisationsændringer, og dem der er kulturbærere.

  Derfor er det afgørende, at særligt mellemlederne bliver klædt på til at håndtere de mange forandringer, til at forebygge mistrivsel og til at tage hånd om de problemer der måtte være eller opstå omkring det psykiske arbejdsmiljø.

  Det kræver en fælles indsats

  Når det så er sagt, ligger løsningen ikke kun hos ledelsen. Som faglig organisation skal vi støtte op om arbejdet med at sikre det gode arbejdsmiljø ude i virksomhederne. Det gør vi eksempelvis ved at Forsikringsforbundet lokalt sætter arbejdsmiljøet på dagsordenen i samarbejdsudvalgene (SU), ved at sparre med de lokale ledere – og ikke mindst ved at støtte og rådgive medlemmer, der ikke trives.

  Som medarbejder har du også selv et ansvar for det gode arbejdsmiljø. Et ansvar der handler om at gribe ind, hvis du oplever mobning, et ansvar for at sige fra eller bede om hjælp, hvis opgaverne bliver for mange, og et ansvar for at være en god kollega.


  Om FTF-undersøgelsen

  Hovedorganisationen FTF udgav i januar 2018 rapporten ”FTF’ernes psykiske arbejdsmiljø – hovedresultater og konsekvenser for sygefravær og sygenærvær”.

  Rapporten er baseret på en undersøgelse blandt beskæftigede FTF-medlemmer i alderen 18-64 år, og i alt 9.641 personer har deltaget i undersøgelsen.

  1360 tilfældigt udvalgte medlemmer fra Forsikringsforbundet var inviteret til at besvare et spørgeskema, og af disse deltog de 526. Tallene i artiklen er baseret på data fra disse besvarelser.

  Det er analysevirksomheden COWI, der har gennemført undersøgelsen.

  Forsikringsforbundets målsætninger for arbejdsmiljø

  Forsikringsforbundets vision er, at ’vores medlemmer har det godt’. Derfor arbejder både formandskab, de lokale personaleforeninger og sekretariatet for at:

  • Alle har ret til et godt, sikkert og sundt arbejdsmiljø
  • Arbejdsmiljøet i selskaberne skal understøtte et langt og holdbart arbejdsliv
  • Ingen må blive syge af at gå på arbejde – hverken fysisk eller mentalt
  • Forsikringsforbundet skal være dagsordensættende på arbejdsmiljøområdet
  • Forsikrings- og pensionsbranchen skal være førende, når det handler om trivsel og arbejdsglæde

  Målsætningerne er en del af Forsikringsforbundets nye arbejdsmiljøpolitik, som du kan finde på vores hjemmeside: forsikringsforbundet.dk

  (Forsikring 1-2018)

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...