Søgefelt

Primære faneblade

  Information til medlemmer om advarsler

  En advarsel er ledelsens tilkendegivelse af, at den er utilfreds med dit arbejde og/eller din adfærd´. I det følgende kan du læse mere om, hvordan Forsikringsforbundet kan støtte og hjælpe dig både før, under og efter en advarsel.

  Bemærk: Indholdet på denne side er generelt, og kan ikke erstatte konkret rådgivning fra din lokale personaleforening eller Forsikringsforbundet's faglige sekretærer.

  Man modtager oftest advarslen på et møde med sin leder, som vil begrunde hvorfor den er givet. Det kan på det kraftigste anbefales at have din til-lidsrepræsentant med som bisidder på det møde, så I dels er to der hører, hvad der bliver sagt, dels har TR bedre mulighed for at behandle sagen efterfølgende.

  Hvis du kommer til en samtale om en advarsel uden på forhånd at vide, hvad det drejer sig om, må du bede om at få TR med ved din side som bisidder – også selvom det betyder en afbrydelse af mødet. I nogle selskaber har man en aftale om at TR deltager på sådanne møder, medmindre medlemmet ikke ønsker det.

  En advarsel er en alvorlig sag, da den kan medføre en opsigelse, hvis ledel-sen ikke mener at den er efterkommet indenfor tidsfristen. Du skal derfor have kontakt med din nærmeste leder om, hvad du kan gøre for at rette op på det, som advarslen omhandler. Den gode leder vil udarbejde en plan om dette, med opfølgningssamtaler.

  Kontakt din tillidsrepræsentant (TR)

  Du bør også kontakte din TR, hvis det ikke allerede er sket. Både fordi TR og personaleforeningen (PF) kan hjælpe dig personligt, både med at klarlægge hvad advarslen handler om, og hvad du kan gøre. Og for at PF skal kunne se, om der er et mønster i de advarsler der gives – det er sket fx indenfor fravær.

  Er du ansat i et selskab, hvor I ikke har en personaleforening eller tillidsre-præsentant (TR), opfordres du til at kontakte Forsikringsforbundet’s faglige afdeling for at få råd og vejledning om din situation.

  Skal være skriftlig

  En advarsel skal være skriftlig. I nogle selskaber har man en politik om forin-den at give en ”mundtlig advarsel” så man har fået en frist til at ændre sig på.
  Der er et gråt område, for en alvorlig samtale – evt. den årlige medarbejder-samtale – med en opfordring til at forbedre bestemte områder anses ikke for en advarsel i ansættelsesretlig forstand.

  Der findes ingen formelle love eller regler om advarsler, derfor er denne om-tale meget generel – men i Overenskomstens afsnit 1 står at den skal være skriftlig.

  Man kan godt blive noget rundt på gulvet af sådan en samtale, også her vil det være godt at tale med din TR, som kender forholdene i selskabet eller afdelingen - eller faglig afdeling i Forsikringsforbundet, hvis du ikke har nogen TR.

  Bemærk, at mange advarsler indeholder en kvittering for modtagelsen – det er kun, at man har fået den i hånden (altså selve modtagelsen), man skriver under på. Det er ikke ensbetydende med, at man er enig i selve indholdet. Det skal PF eller TR være med til at klarlægge.

  Hvis du er uenig i advarslens indhold, skal du hurtigt gøre skriftlig indsigel-se, så denne kan komme med i personalesagen. Det er for sent at gøre ind-sigelse over indholdet, hvis du bliver opsagt ved advarslens udløb – der er løbet ofte kørt. TR eller PF bør være ind over i sådant tilfælde.

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...