Søgefelt

Primære faneblade

  Honorarpolitik

  Honorar og aflønning af formandskab og andre tillidsposter

  Pr. 1. juli 2016

  Landsformand: Årligt honorar kr. 407.327
  Herudover er landsformanden aflønnet af det selskab, hun er ansat i. 

  Næstformand: Årligt honorar kr. 316.198
  Herudover er næstformand aflønnet af det selskab, hun er ansat i. Forsikringsforbundet's næstformand modtager derudover årligt honorar på kr. 5.000 som følge af  repræsentantskabspost i Lån og Spar Bank.

  Hovedbestyrelse: Årligt honorar kr. 84.902
  Herudover får medlemmerne af hovedbestyrelsen deres aflønning af selskabet + eventuelle andre honorarer.

  Honorarernes størrelse besluttes på et repræsentantskabsmøde umiddelbart efter hvert landsmøde. Siden 1996 har størrelsen været uændret, dog sådan, at honorarerne er blevet reguleret med de i overenskomsten aftalte lønreguleringsprocenter. Derfor blev honorarerne i 2008 hævet med yderligere 5 procent svarende til den beregnede lønglidning.

  Honorarerne udbetales kvartalsvis forud, og fratræder man midt i et kvartal sker der ingen tilbagebetaling. Der bliver ikke udbetalt honorar ved fratrædelse. Dog kan landsformand eller næstformand, som ufrivilligt fratræder midt i en valgperiode, tildeles ekstra 6 måneders honorar. I Forsikringsforbundet er denne bestemmelse kun blevet benyttet én gang.


  Aftrædelseshonorar - ved fratræden af formand og næstformand

  Pr. 1. januar 2015

  • Ved fratræden indenfor de første 2 år udbetales der ikke godtgørelse
  • Ved fratræden efter en funktionsperiode på mindst 2 år udbetales en godtgørelse svarende til 3 måneders honorar
  • Ved fratræden efter en funktionsperiode på mindst 4 år udbetales en godtgørelse svarende til 4 måneders honorar
  • Ved fratræden efter en funktionsperiode på mindst 6 år udbetales en godtgørelse svarende til 5 måneders honorar
  • Ved fratræden efter en funktionsperiode på mindst 8 år udbetales en godtgørelse svarende til 6 måneders honorar

  Hvis der sker et kontinuerligt skift mellem formands- og næstformandsposten bevares optjent anciennitet fra den ene post til den anden.

  Godtgørelsen udbetales, uanset årsagen til fratræden som formand/næstformand, og uafhængigt af, om der opnås anden beskæftigelse efter fratrædelsen.

  I følgende situationer ydes der ikke godtgørelse:

  • Ved overgang til folkepension
  • Ved grov misligholdelse af sine forpligtelser
  Kontaktperson:
  Jens-Erik Holm på telefon 33364523 eller email jeh@forsikringsforbundet.dk

  Velkommen til selvbetjeningsportalen Mit.forsikringforbundet

  30. januar 2018

  Du finder selvbetjeningsportalen på adressen mit.forsikringsforbundet.dk. Du kan...