Søgefelt

Primære faneblade

  Generalforsamling - Orienteringsmøde

  Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes hvert andet år (i ulige år) inden udgangen af oktober måned på foranledning af bestyrelsen. Der afholdtes generalforsamling den 10. oktober 2013 i Codanhus.

  I lige år afholdes et orienteringsmøde, hvor der gives en orientering om Personaleforeningens arbejde siden sidste generalforsamling. Orienteringsmødet i 2014 bliver afholdt den 23. oktober.

  På generalforsamlingen er der valg af bestyrelse, revisorer samt bestyrelsessuppleanter. I lige år, hvor der afholdes orienteringsmøde er der valg af tillidsrepræsentanter. Tillidsrepræsentanterne vælges for 2 år ad gangen og valget afholdes inden udgangen af oktober måned i lige år.

  Efter generalforsamlingen eller orieteringsmødet afholder Personaleforeningen som regel et arrangement med spisning for medlemmerne, så medlemmerne kan mødes på tværs af fag og arbejde og dermed oparbejde et lokalt netværk i Codan.

  Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden ved opslag på Codans informationssystem eller ved skriftlig indkaldelse. Det reviderede regnskab for det senest afsluttede regnskabsår, skal samtidig offentliggøres ligesom forslag til kontingent oplyses.  Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

            1.  Valg af dirigent
           2.  Beretning om foreningens virke i den forløbne periode
           3.  De reviderede regnskaber fremlægges til godkendelse
           4.  Behandling af indkomne forslag
           5.  Fremlæggelse af budget for indeværende regnskabsår og fastsættelse af kontingent
           6.  Valg af bestyrelse:
                              a. Formand
                              b. Næstformand
                              c. Bestyrelsesmedlemmer, jf. §7
           7.  Valg af to suppleanter
           8.  Valg af to revisorer
           9.  Valg af en revisorsuppleant
           10. Eventuelt

   Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde enten skriftligt eller pr. elektronisk post senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. De indkomne forslag, herunder forslag til kontingent og kandidater til bestyrelsen skal, sammen med bestyrelsens forslag, opslås på Codans infomationssystem, PF Codans hjemmeside eller tilsendes medlemmerne senest 5 dage før generalforsamlingen.

  Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal deltagere. Alle fremmødte medlemmer har en stemme hver. Der kan stemmes ved fuldmagt af medlemmer, der har arbejdssted udenfor HT`s område. Fuldmagter skal afleveres til dirigenten umiddelbart efter valg af denne.Såfremt mindst et medlem ønsker skriftlig afstemning, skal afstemningen være skriftlig.

  Generalforsamlingens beslutninger træffes med almindelig stemmeflerhed, jf. dog §§ 12 og 13.Over generalforsamlingens beslutninger og valg fører sekretæren referat, som underskrives af dirigenten. Referat offentliggøres i det følgende nummer af medlemsbladet eller på anden vis.

  §6.     Ekstraordinær generalforsamling.
  Bestyrelsen, eller såfremt mindst 100 medlemmer skriftligt forlanger det, kan begære ekstraordinær generalforsamling afholdt med anførsel af, hvilke emner generalforsamlingen skal behandle. Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen med mindst 8 dages varsel, og skal afholde denne senest 14 dage efter modtagelsen af begæring.
  Den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandle spørgsmål, optaget i dagsordenen.
  Regler for opslag af indkaldelse, valg af dirigent, beslutningsdygtighed, afstemning, beslutninger, stemmeret samt referat finder også anvendelse på den ekstraordinære generalforsamling, jævnfør §§ 5, 12 og 13.

  Kontaktperson:
  Gitte Moesgaard Jensen på telefon 29923351 eller email gmj@forsikringsforbundet.dk