Søgefelt

Primære faneblade

  Bestyrelsens forretningsorden

  Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode og vælges på generalforsamlingen, som afholdes i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig på det førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

  Bestyrelsen består af:
  1 formand
  1 næstformand
  1 kasserer
  4 bestyrelsesmedlemmer
  2 suppleanter

  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutning træffes ved almindeligt stemmeflertal - ved stemmelighed er det dog formandens stemme, som er afgørende.

  Ordinære bestyrelsesmøder afholdes normalt en gang om  måneden.  Formanden eller mindst tre bestyrelsesmedlemmer kan indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde. Suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret, men med taleret.

  Dagsorden og relevante underbilag udsendes så vidt muligt 7 dage før møderne. Ved beslutningssager skal der foreligge en klar formulering, så beslutningen kan træffes. Ved ordinære bestyrelsesmøder skal dagsordenen minimum indeholde:

  • orientering om aktuelle sager
  • referat fra udvalgene
  • emner/sager til beslutning
  • budget og regnskab, herunder bevillinger ud over vedtagne refusionsregler
  • planlægning
  • eventuelt

  Punkter, som ikke fremgår af dagsordenen, kan behandles, såfremt der fra mødets start er enighed herom.
  Der tages referat af møderne. Referat skal indeholde mødedeltagernes navne. Endvidere skal en kortfattet konklusion og begrundelse for beslutninger fremgå. Såfremt der i beslutningen er indeholdt en arbejdsopgave, skal den bestyrelsesansvarlige for opgaven nævnes.

  Oplysninger er fortrolige, når dette meddeles, eller når det er indlysende, at videregivelse vil stride mod foreningens interesser og formål.
  Til opfyldelse af foreningens formål kan bestyrelsen nedsætte udvalg, som også kan bestå af medlemmer uden for bestyrelsens kreds. I hvert udvalg skal der være mindst et bestyrelsesmedlem. Udvalgene er ansvarlige overfor bestyrelsen og skal holde denne ajour med deres arbejde. Udvalgene udarbejder kommissorium og handlingsplan efter bestyrelsens retningslinier. Kommissorium og handlingsplan skal godkendes af bestyrelsen.

  Formanden, næstformanden og kasseren oppebærer et årligt honorar - i 2014 kr. 8300. Beløbet reguleres fremover med de generelle lønstigninger og rundes op til nærmeste 100 kr. Beløbet udbetales senest 1. maj.

  Kun formanden, næstformanden og kassereren kan disponere over foreningens midler. Beløb over kr. 5000 skal godkendes af bestyrelsen, før der disponeres. Undtaget herfra er overførsel af medlemskontingent til Forsikringsforbundet. Kassereren gennemfører normalt alle udbetalinger. Dog kan formand eller næstformand udbetale under kassererens fravær.

  Bestyrelsen har udarbejdet en handlingsplan, hvor opgaverne er beskrevet.

  Vedtaget på bestyrelsesmødet den 17. december 2013.

  Kontaktperson:
  Gitte Moesgaard Jensen på telefon 29923351 eller email gmj@forsikringsforbundet.dk