Søgefelt

Primære faneblade

  Arbejdsgiverne skal give rimelige frister

  Oprettet af , 7. november 2011 - 00:00

  Arbejdsgiverne skal give rimelige frister, når de sender opsigelser, kræver lægeerklæringer og lignende. Her er et par nylige sager, som kan illustrere hvad en arbejdsgiver ikke kan slippe af sted med.

  Der har været flere retslige afgørelser omkring de frister arbejdsgiverne kan finde på at give medarbejdere ved opsigelser, bortvisninger etc. Generelt for arbejdsgivernes tidsfrister gælder, at de skal være rimelige. Hvad det så er, kan de følgende to sager give et indtryk af.

  Mail var ikke rettidig

  I en sag fra Odense Byret var spørgsmålet om en opsigelse var nået rettidigt frem inden månedens udgang.
   
  Sagen handlede om en sygemeldt bogholderiassistent. Assistenten var under ‎sygefraværet i løbende kontakt med arbejdsgiveren. I slutningen af august opsagde ‎arbejdsgiveren imidlertid medarbejderen med den begrundelse, at virksomheden ‎var i økonomiske vanskeligheder. Opsigelsen blev sendt både med post og pr. e-mail.‎
   
  Medarbejderen gjorde gældende, at brevet først nåede frem den 1. september 2008, og ‎at hun først havde set e-mailen samme dag.
   
  Byretten gav medarbejderen medhold. Brevet var først poststemplet den 31. au‎gust, og det måtte derfor antages, at brevet tidligst kunne være fremme den 1. september.

  Hvad e-mailen angik, var parterne enige om, at den var nået frem den 31. august ‎kl. 19.25. De forklarede også, at de i det daglige normalt ikke kommunikerede med ‎hinanden over mail. ‎
   
  Disse to forhold taget i betragtning fandt retten, at arbejdsgiveren ikke med rimelighed ‎kunne regne med, at opsigelsen kom til bogholderiassistentens kendskab den 31. august. Derfor havde hun krav på en måneds ekstra løn.
   
  Bemærkning: Dommen viser, at det er et krav, at opsigelsen er givet på en måde, så medar‎bejderen kan forventes at have fået kendskab til den inden månedens udløb, og at opsigelser principielt kan afgives pr. e-mail, men at arbejdsgivere så bør sende ‎opsigelsen med kvittering for læsning eller sende den med post med afleveringsattest i god ‎tid, hvis de vil være på den sikre side.


  For kort frist for indsendelse af lægeerklæring


  Sygdom betragtes som lovligt fravær. Arbejdsgivere har dog ret til at bede om en ‎lægeerklæring som dokumenterer, at medarbejderen rent faktisk er syg. Men hvad er ‎kravene til den frist, som en arbejdsgiver må stille for fremskaffelse af lægeerklæringen ?
   
  ‎En kvindelig skolesekretær på en privatskole blev sygemeldt på grund af stress den 26. maj 2008. ‎Den 29. maj skrev arbejdsgiveren til hende, og bad om dokumentation i form af en ‎lægeerklæring.
  Den skulle være skolen i hænde inden den 2. juni.
   
  Skolesekretæren modtog først brevet lørdag den 31. maj. Af gode grunde kunne hun ‎hverken skaffe lægeerklæringen lørdag eller søndag. Derfor skrev skolesekretæren en ‎mail til skolen mandag den 2. juni om, at de ville modtage en lægeerklæring efter et ‎planlagt lægebesøg den 4. juni.
   
  Samtidig med at skolesekretæren den 4. juni sendte lægeerklæringen, så sendte ‎privatskolen en bortvisning til hende, for ikke have dokumenteret sit fravær rettidigt.
   
  Byretten gav medarbejderen medhold. Fristen på 3 dage var ”urimelig ‎kort”. Bortvisningen var derfor ikke berettiget, ligesom den også udløste godtgørelse for ‎usaglig opsigelse efter funktionærlovens § 2 b.
   
  Bemærkning: Dommen er ikke overraskende, og illustrerer, at alt for korte frister, som udelukkende er fastsat af arbejdsgiver, ‎ikke kan danne grundlag for en bortvisning, og det må givetvis også have haft betydning, at medarbejderen reagerede inden fristens udløb, og forklarede, hvornår lægeerklæringen så tidligst kunne fremskaffes. Det kan muligvis også have spillet en rolle, at fristen for fremskaffelse af lægeerklæringen løb ‎henover en weekend – men under alle omstændigheder er 3 dage en meget kort frist.

  Velkommen til selvbetjeningsportalen Mit.forsikringforbundet

  30. januar 2018

  Du finder selvbetjeningsportalen på adressen mit.forsikringsforbundet.dk. Du kan...